IDO GEIKO - Trabalho técnico em movimento

1)       –Yoi; gedan barai em ZKD; avança em ZKD 3x e executa jodan uke, soto uke, uchi uke e gedan barai (com o mesmo braço) seguido de gyaku tzuki. Mawatte executando os mesmos movimentos 3x; mawatte fazendo a mesma sequencia 1x. Yame.

2)       –Yoi; gedan barai em ZKD; avança em ZKD 3x executando jodan uke, soto uke, uchi uke, gedan Barai e tzuki, cada movimento com braço alternado; Mawatte executando os mesmos movimentos 3x; mawatte fazendo a mesma sequencia 1x. Yame

3)       –Yoi; oi tzuki em ZKD; avança em KD 3x executando chudan hiji ate, uraken sayu ganmen uchi, e gedan barai, (sempre com o mesmo braço); seguido de gyaku tzuki. Mawatte executando os mesmos movimentos 3x; mawatte fazendo a mesma sequencia 1x. Yame.

4)       Yoi; avança em KKD com shuto mawashi uke, seguido de morote tzuki, 3x. Mawatte executando os mesmos movimentos 3x; mawatte fazendo a mesma sequencia 1x. Yame

5)       Yoi, kumite dachi, avança em SD executando oi tzuki chudan seguido gyaku tzuki, uchi uke, uraken, hiji ate e tetsui (os últimos 4 movimentos sempre com o mesmo braço) 3x. Mawatte uchi uke executando os mesmos movimentos 3x; mawatte uchi uke fazendo a mesma sequencia 1x. Yame.

6)       (sokugi, gohon geri) – Yoi; kumite dachi; mawashi geri, ushiro mawshi geri; mae geri; mawashi geri e ushiro mawashi geri, Mawatte kake wake uke executando os mesmos movimentos 3x; mawatte kake wake uke, fazendo a mesma sequencia 1x. Yame

NOTA:

ZKD- zenkutsu dachi, KD- kiba dachi, KKD- kokutsu dachi, SD- sanchin dachi